موسسه شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ ، حمایت از حقوق اعضا و صنایع

دیدگاه روز

روشهای برقراری ارتباط موفق مدیران با كاركنان

روشهای برقراری ارتباط موفق مدیران با كاركنان

اهم وظایف مدیران ، در قلمرو روابط انسانی محصور است. روابط انسانی شامل كلیه ارتباطاتی است كه به اقتضای كار با كاركنان خود دارند...

اعضای شهرک:

Top